eduabroad.skVitajte na portáli pre vzdelávanie Slovákov v zahrani?í | eduabroad.sk

eduabroad.sk Profile

eduabroad.sk

Title:Vitajte na portáli pre vzdelávanie Slovákov v zahrani?í | eduabroad.sk

Description:Vitajte na portáli pre vzdelávanie Slovákov v zahrani?í | eduabroad.sk Správy Kni?nica Diskusné fórum Sloven?ina Kalendár udalostí Kontakty Vitajte na portáli pre vzdelávanie Slovákov v zahrani?í In

Keywords:

Discover eduabroad.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

eduabroad.sk Information

Website / Domain: eduabroad.sk
Website IP Address: 109.74.158.249
Domain DNS Server: ns1.nameserver.sk,ns1.dnsbackup.net,ns2.nameserver.sk,ns2.dnsbackup.net

eduabroad.sk Rank

Alexa Rank: 17559832
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

eduabroad.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,716
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $552
Yearly Revenue: $6,716
Daily Unique Visitors: 1,693
Monthly Unique Visitors: 50,790
Yearly Unique Visitors: 617,945

eduabroad.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sat, 21 Oct 2017 14:17:45 GMT
Server Apache/2.4.10 (Debian)

eduabroad.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

eduabroad.sk Similar Website

Domain WebSite Title
osobnosti.sk vitajte na portáli | osobnosti.sk
slovakinireland.ie Vitajte na stránkach ?asopisu Slovákov v írsku - Slovak in Ireland
laprovence.sk Vitajte v Laprovence,sk
pracarakusko.sk Práca a brigáda v Rakúsku pre Slovákov | PracaRakusko.sk
pony.sk Vitajte na PONY SK | PONY SK
obecslovakovpraha.cz Obec Slovákov v Prahe | Vítáme Vás na novych stránkách Obce Slovákov v Prahe
slovenskezahranicie.sk Oficiálna stránka úradu pre Slovákov ?ijúcich v zahrani?í
uszz.sk Oficiálna stránka úradu pre Slovákov ?ijúcich v zahrani?í
sospreskoly.org Vitajte na stránke | SOS pre ?koly
manzelstvo.sk Vitajte na stránke pre man?elov a partnerov
nrozp.sk Vitajte na stránke NROZP v SR
zskupeckeho.eu Vitajte na stránkach Z? Kupeckého v Pezinku
kredityprevas.sk Vitajte na stránke Kredity pre Vás | Kredity pre Vás
rajka.eu úvod - RAJKA - Komunitny portál pre Slovákov ?ijúcich za hranicami a v Ma?arsku
domacaskola.sk Domáce vzdelávanie na Slovensku
iavsvarc.sk Na?a ponuka | Interaktívne vzdelávanie
slovaci.cz Obec Slovákov v ?eskej republike
probugas.sk Vitajte na Probugas.sk | Nezávislá energia na v?etko, ?o potrebujete

eduabroad.sk Traffic Sources Chart

eduabroad.sk Alexa Rank History Chart

eduabroad.sk aleax

eduabroad.sk Html To Plain Text

Vitajte na portáli pre vzdelávanie Slovákov v zahrani?í | eduabroad.sk Správy Kni?nica Diskusné fórum Sloven?ina Kalendár udalostí Kontakty Vitajte na portáli pre vzdelávanie Slovákov v zahrani?í Informácie pre Vás – Informácie od Vás Portál eduAbroad.sk si kladie za cie? vytvori? flexibilnú obojsmernú komunika?nú sie?. Nielen poskytova? informácie, ale umo?ni? Vám operatívne vklada? správy, dokumenty, fotografie z ktoréhoko?vek miesta v Európe ?i vo svete. Prihlásením sa do administrácie portálu sa stávate spolutvorcami jeho obsahu. Komu je portál ur?eny Svojím obsahom sa portál obracia predov?etkym na ?koly, vzdelávacie zariadenia, ale aj kultúrne in?titúcie, krajanské zdru?enia Slovákov ?ijúcich v zahrani?í. Sprostredkovaním vzdelávacieho obsahu sa sna?í napomáha? ich ?innosti. Poskytnutím mo?ností samostatného vkladania vlastnych materiálov je platformou prezentácie, ale i kronikou bohatej ?innosti na?ich krajanov v zahrani?í. V?etko na jednom mieste Existuje mno?stvo www stránok, portálov, poskytujúcich zaujímavé informácie a u?ito?né materiály. Viacero z nich v?aka roztrúsenosti v záplave www priestoru zostáva nevyu?itych. Kumuláciou informácií a materiálov v r?znych formách ponúkame ú?inny nástroj, pomocníka v ka?dodennej práci. Digitálne materiály pre vyu?bu Mo?nosti, sp?soby a zdroje efektívneho prístupu k materiálom pre vyu?bu. Digitálny archív Mno?stvo zaujímavych materiálov, ?asopisov, publikácií, zborníkov, dokumentuje bohaté korene vzdelania a kultúry. Kni?nica portálu poskytuje priestor na ich sprístupnenie a uchovanie pre ?iroky okruh záujemcov doma i v zahrani?í. Slovensky jazyk Portál roz?iruje mo?nosti vyu?by slovenského jazyka garantovanej univerzitnymi pracoviskami prostredníctvom online aplikácií. Dáva príle?itos? vyu?ívania sú?asnych foriem elearningu. Vo svojej ?pecializovanej ?asti etutor.eduabroad.sk otvára mo?nosti rozvoja zru?ností vo vedení online vyu?by. Kontaktujte nás Ak máte záujem prispieva? k obsahu vzdelávacieho portálu eduAbroad.sk po?lite email na adresu: office@eduabroad.sk s uvedením Vá?ho mena, priezviska, názvom a adresou in?titúcie v ktorej pracujete. Vá? eduAbroad.sk tím

eduabroad.sk Whois

Domain Name: EDUABROAD.SK